La poesia del martedì

Poesia RINGRAZIAMENTOU j’è un
têl che l’à un brušór
int al pêrt de’ pusteriór
com ch’l’aves di puntirul.
Se int la tësta u j’à i pignul
par no dì di bagarõn
e int e’ scrìvar l’è zucõn,
u s’arduš a fê’ la speja
s’j’à scartê la su puiseja
parchè l’éra una ciustê.
Mo stavôlta, a cvel ch’e’pê,
nẽnc cun e’ brušór a e’ cul,
s’e’ badéva a i su fašul
u-n fašéva, in
st’ucašiõn,
la figura de’ cvajõn.

Franco Ponseggi

Ultime Notizie

Rubriche